Panaszeljaras

1. Tento reklamačný poriadok spoločnosti MADWIRE, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14 , Bratislava-Ružinov 811 08 , IČO: 47 436 310, DIČ: 2023901869, IČ DPH: SK2023901869, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 92577/B   („spoločnosť“)  je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v z.n.p. ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Účelom tohto reklamačného poriadku je informovať zákazníkov spoločnosti o podmienkach a spôsobe uplatnenia sťažností na druh, rozsah a kvalitu poskytnutej služby (reklamácia) vrátane informácií o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť.  

3. V zmysle §18 ods.1 zákona o ochrane spotrebiteľa je tento reklamačný poriadok umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

4. Zákazníkom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť poskytuje služby, najmä osoba, ktorá si zakúpila vstupenku prostredníctvom spoločnosti. Ak zákazník usúdi, že  zakúpená Vstupenka alebo Poukážka obsahuje chyby (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa obchodných podmienok spoločnosti  obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné podujatie, na  inú hodnotu a pod.) je oprávnený podať reklamáciu  jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) poštou na adresu sídla spoločnosti
b) e-mailom na adresu reklamacie@predpredaj.sk
c) prostredníctvom elektronického formuláru sprístupneného na stránke služby

5. Spoločnosť vydá zákazníkovi o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Zákazník má právo dostať kópiu reklamačného protokolu, v prípade využitia prostriedkov diaľkovej komunikácie vydá spoločnosť potvrdenie rovnakým spôsobom a na rovnakú adresu, z akej bola reklamácia uplatnená. 

6. V reklamácii je zákazník povinný uviesť svoje meno a priezvisko, názov podujatia, e-mail uvedený pri konkrétnej objednávke a číslo objednávky a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie a čoho sa na jej základe domáha.

7. Ak reklamácia nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre jej vybavenie nevyhnutné, má spoločnosť právo vyzvať zákazníka na ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa odstránenia jej nedostatkov, resp. doplnenia informácií.

8. Spoločnosť vydá zákazníkovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil. Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa spoločnosť a zákazník nedohodnú na inom postupe a v tejto dobe spoločnosť tiež vydá zákazníkovi informáciu  o vybavení reklamácie a dobe jej trvania ,a  to v rovnakej forme ako bola doručená reklamácia.

9. V prípade oprávnenosti reklamácie a v závislosti od termínu podujatia navrhne spoločnosť  zákazníkovi možné riešenia reklamácie. Voľba navrhovaných spôsobov je na zákazníkovi.

10. Reklamáciu môže spoločnosť uznať ako oprávnenú alebo ju na základe výsledkov prešetrenia označí za neoprávnenú.

11. Pokiaľ spoločnosť uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiaduci stav odstráni.

12. Pokiaľ spoločnosť uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom bezodkladne zákazníka a na požiadanie zákazníka zašle písomné stanovisko o vybavení reklamácie.

13. Na základe zistení z reklamačných protokolov vyvodzuje spoločnosť dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

14. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 16.1.2017.

15. Tento reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti.

 

V Bratislave dňa  16.1.2017

MADWIRE, s.r.o., Juraj Grešš, konateľ